Laatu, toiminta ja kehittäminen

Palveluntuottaja  Tmi Tiina Liukku

 

Toiminta ja arvot:

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutin työtä ohjaavat monet eri ohjeistukset ja lainsäädännöt kuten laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990), laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011),  puheterapeutin etiikka (puheterapeuttiliitto 21.11.2015). Pääasiallisina ammattieettisinä periaatteina ovat henkilökohtainen ammatillinen vastuu, vastuu asiakkaista, kollegiaalisuus sekä velvollisuus ja mahdollisuus opettamiseen, tieteelliseen työhön ja tutkimukseen.

 

Tmi Tiina Liukku tuottaa puheterapiapalveluita, joiden tavoitteena on auttaa kuntoutujaa aktiivisesti osallistumaan omaan kuntoutukseen sekä parantamaan kuntoutujan toimintakykyä. Puheterapiatoimintani tärkein arvo on asiakkaan ja hänen läheistensä kunnioittaminen.  Puheterapia suunnitellaan ja toteutetaan kuntoutujan yksilöllisistä tarpeista ja toiveista lähtien ja niitä kunnioittaen. Tavoitteet, toimintatavat ja terapian toteutuminen rakennetaan tukemaan kuntoutujan kokonaistilannetta. Yhteistyö kuntoutujan, hänen lähihenkilönsä ja lähiympäristön kanssa on tärkeää parhaan kuntoutustuloksen saavuttamiseksi. Yhdessä hyvä tulee.

Yritykseni tmi Tiina Liukku toteuttaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiaa ja on sitoutunut noudattamaan toiminnassansa Kelan standardia (www.kela.fi/kuntoutuspalvelut> palvelukuvaukset ). Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun hyvään kuntoutuskäytännön mukaiseen kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on suositeltu asiakkaalle suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus.  Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutus on tavoitteellista, aktiivista ja asiakaslähtöistä . Sen lähtökohtana on kuntoutujan arjen toiminnoissa suoriutumiseen ja osallistumiseen liittyvät tarpeet. Kuntoutuksen viitekehyksenä on ICF , WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. ( ICF sähköinen versio 2014 www.julkari.fi, www.thl.fi).

 

 

Puheterapiapalvelun laatu, turvallisuus ja kehittäminen:

Ylläpidän ja kehitän osaamistani sekä ammattitaitoani vuosittaisilla lisäkoulutuksilla. Eniten minulla on lisäkoulutusta ja kokemusta kommunikoinnin- ja vuorovaikutuksen tukemisesta (PECS, PRT, Voimauttava vuorovaikutus) sekä puhetta tukevien kommunikoinnin keinojen (tukiviittomat, erilaiset kuvakansiot, tablettipohjaiset kommunikoinnin apuvälineet) käytöstä. Minulla on lisäkoulutusta myös puhe- ja oraalimotoriikan tukemisesta. Lisäksi käyn säännöllisesti työnohjauksessa.

 

Tmi Tiina Liukulla ei ole toimitiloja, joten terapia toteutuu kuntoutujan omassa toimintaympäristössä (esim. koti, koulu, päiväkoti). Asiakkaat ovat pääosin lapsia ja koululaisia, joten terapiavälineet ja -materiaalit ovat kuntoutujan taitoja ja kehitystasoa tukevia ja kehittäviä välineitä. Terapiavälineet ja -materiaalit on valittu siten, että ne ovat turvallisia, laadukkaita ja helposti puhdistettavia. Puheterapiatoiminnassani noudatan terveydenhuollon antamia hygieniaohjeita ja varatoimintakäytäntöjä (kts. thl.fi>aiheet>infektiotaudit>ohjeet ja säädökset). 

 

Palveluntuottajana vastaan asiakasturvallisuudesta ja noudatan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011). Minulla on voimassa olevat vaadittavat vakuutusturvat: toiminnan vastuuvakuutus joka kattaa kuntoutuksen toteuttamisen; potilasvakuutus, joka kattaa potilaalle aiheutuvia henkilövahinkoja; ryhmämuotoinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa terapiakäyntien ajan ja kattaa kuntoutuksen aikana syntyneet henkilövahingot. Vakavissa tapaturmissa tarkemmat menettelyohjeet löytyvät Kelan palveluntuottajien ohjeista (www.kela.fi>yhteistyökumppanit>kuntoutuspalvelut>kuntoutuksen palveluntuottajan ohjeet> vakavista tapaturmista ilmoittaminen).  Minulla on voimassa oleva ensiapuvalmius. Palveluntuottajana minua sitoo asiakastietojen käsittelyä sitovat terveydenhuollon normit ja määräykset salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta. Lisäksi olen laatinut erillisen tietosuojaselosteen. Toimitilattomana palveluntuottajan minulla ei ole omaa vastaanottoa, joten minulla ei ole omaa pelastussuunnitelmaa. Kouluissa ja päiväkodeissa käydessäni olen tutustunut kulloisenkin toimipaikan pelastussuunnitelmaan ja osallistunut joihinkin  pelastusharjoituksiin.

Hyvän ja laadukkaan palvelun varmistamiseksi kerään kuntoutujalta ja hänen lähiympäristöltänsä kuntoutusajalta palautetta toiminnasta. Palautetta voi antaa suullisesti ja kirjallisesti. Kirjallista palautetta voi antaa joko omalla vapaamuotoisella selosteella tai palautelomakkeellani. Palautelomake löytyy nettisivuiltani, josta sen voi tulostaa. Toiminnassani ja sen toteuttamisessa sekä suunnittelussa otan huomioon asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä antamat palautteet ja kehittämisehdotukset.

 

Omaa työkykyäni ja jaksamista ylläpidän säännöllisellä työnohjauksella ja erilaisilla harrastetoiminnoilla.